Ljetno prvenstvo za MJJS / KOA 2012 (BiH)

Ljetno prvenstvo BiH Znak Plivačkog Saveza Bosnei Hercegovine
za K,O,A / MJ,J,S 2012

PROPOZICIJE ZA ODRŽAVANJE PRVENSTVA
BiH U PLIVANJU

 

MESTO: Banja Luka

BAZEN: Gradski olimpijski bazen “GOB”, 50m, zatvoreni bazen, 8 staza

DATUM: 14./15.07.2012.godine

Prvenstva su zatvorena za svaku kategoriju osim za Apsolutnu.

ZAJEDNIČKE ODREDBE

 

Član 1

Prvenstva Plivačkog Saveza Bosne i Hercegovine (u daljnjem: Prvenstva) za ljetnju i zimsku sezonu održavaju se prema FINA pravilima plivanja i prama ovim Propozicijama.

 

Član 2

Prvenstvo može biti: Pojedinačna i ekipna i to za:

1. Mlađi pioniri – Mlađi kadeti, uzrasta: muški 12 godina i mlađi, žene 10 godina i mlađe,

2. Pioniri – Kadeti, uzrasta: muški 13 i 14 godina, žene 11 i 12 godina,

3. Kadeti – Mlađi juniori, uzrasta: muški 15 i 16 godina, žene 13 i 14 godina,

4. Omladinci – Juniori,uzrasta: muški 17 i 18 godina, žene 15 i 16 godina i

5. Apsolutno:

 

Prvenstva se organizuju tako da se zajedno održavaju:

  • Mlađi pioniri i Pioniri – Mlađi kadeti i Kadeti
  • Kadeti, Omladinci, Apsolutno – Mlađi juniori, Juniori i Apsolutno

 

Član 3

Pravo nastupa na prvenstvima imaju klubovi i takmičari koji su zadovoljili sledeće uslove:

– Da su ispunili sve obaveze prema Savezu,

– Da ispunjavaju uslove određene ovim Propozicijama.

 

Član 4

Svi takmičari koji učestvuju na prvenstvima moraju biti ljekarski pregledani. Klubovi su odgovorni za redovnu zdravstvenu kontrolu plivača, a službena prijava za prvenstvo ujedno je i garancija kluba o zdravstvenoj sposobnosti plivača.

 


Član 5

Predsjedništvo Saveza, preko delegata-komesara prvenstva, zadržava pravo da izvrši doping kontrolu takmičara. Doping kontrolu može vršiti samo ovlašćena
istitucija u BiH. Organizator je dužan da obezbjedi uslove za nesmetan rad doping kontrole. Predsjedništvo će upoznati sve klubove i plivače-pojedince o nalazu doping kontrole.

 

Član 6

Prijava za takmičenje, vrši se na službenom obrazcu Saveza, a radi se u dva primjerka, od kojih se 1 primjerak dostavlja u kancelariju Saveza, a drugi primjerak organizatoru prvenstva. Prijava mora stići na odgovarajuću adresu najkasnije 5 dana prije početka takmičenja. Prijave za takmičenje biće postavljene na web stranici Saveza 3 dana pred otpočinjanje takmičenja.

 

 Član 7

Za pojedinačna prvenstva svaki klub ima pravo da prijavi neograničen broj takmičara u svakoj individualnoj disciplini programa, kao i neograničeni broj štafeta.
Takmičar prijavljen za prvenstva za sve uzrastne kategorije, ima pravo nastupa u jednom dijelu programa u dvije individualne discipline i u jednoj štafeti. Ukoliko je prijavljen za više nastupa, priznaju se prve dvije prijave za one discipline koje su utvrđene redosledom programa.

 

Član 8

Prijavljeni takmičar može se odjaviti prije početka prvenstva na koje se odnosi odjava. Konačne odjave, vrše se na tehničkom sastanku (sastanak delegata klubova), jedan sat prije početka takmičenja. Klub čiji se plivač ne pojavi na startu, a plivač nije pravovremeno odjavljen, plaća kaznu od 20 KM za jednog plivača zbog ne izlaska na start. Plivač koji se ne pojavi na startu, nema pravo nastupa u dom dijelu takmičenja. Klub za koga se utvrdi da je iz bilo kojih razoga dao lažne podatke u prijavi za takmičenje, kazniće se sa 1000 (jedna hiljada) KM (lažni podaci o isplivanim vremenima, lažni podaci  o plivačima koji plivaju štafetu, lažni podaci o godini rođenja itd.).

 

Član 9

Klubovi prijavljeni za pojedinačno prvenstvo, dužni su da, prema poimeničnom spisku prijavljenih takmičara uplate prijavnu taksu – startninu za svakog pojedinog takmičara, osim ako je odjavljen 24 sata prije početka takmičenja.

Prijavne takse se uplaćuju na žiro račun Saveza prije dolaska na takmičenje, a može se platiti i na samom takmičenju komesaru-delegatu Saveza i to najkasnije 30 minuta prije početka prvenstva.
Za neisplivani limit svojih plivača, klub je dužan platiti kaznu u iznosi u prema odluci predsjedništva Saveza. Limiti se plaćaju odmah po završetku jednog dijela takmičenja.

Klub koji ne uplati limite odmah poslije trećeg dijela prvenstva, kazniće se sa 100 KM. Plaćanje kazne ne oslobađa obaveze plaćanja limita.

 

 Član 10

Na svim prvenstvima, pobjednik usvakoj individualnoj disciplini ili štafetnim disciplinama, stiče naslov prvaka BiH za takuću godinu za odgovarajuću sezonu i kategoriju. Proglašenje pobjednika u pojedinačnoj konkurenciji u individualnim i štafetnim disciplinama, vrši se po završetku jedne discipline programa.

Tri prvoplasirana plivača u svakoj disciplini programa, kao i tri prvoplasirane štafete u svakoj štafetnoj disciplini, dobivaju medalje Saveza i diplome.

Tri prvoplasirane ekipe u ukupnom plasmanu dobijaju PEHAR Saveza.

Bodovanje se vrši zbirom bodova iz FINA tablica i to posebno za žensku, a posebno za mušku konkurenciju. Za ekipno prvenstvo, boduje se prvih 8 (osam) na ljetnjem prvenstvu, a na zimskom prvenstvu prvih 6, te po jedna štafeta. Rezultat koji je slabiji od limita, neće se bodovati. Zbir bodova u obje konkurencije određuje rang kluba u ukupnom ekipnom plasmanu.

 

Član 11

Sastav grupa u svim individualnim i štafetnim disciplinama koje su na programu
odredit će se prema broju prijavljenih takmičara za pojedinu disciplinu, a na osnovu vrijednosti rezultata. Grupa sa najboljim rezultatom nastupit će kao poslednja grupa u toj disciplini programa.

 

Član 12

Sva prvenstva počinju u 9 sati prije podne i u 17 sati poslije podne. Rasplivavanje počinje 1 sat prije početka svakog dijela prvenstva.

 

Član 13

Tehnički sastanak (sastanak delegata klubova), održava se najkasnije 1 sat prije početka prvenstva. Sastankom rukovodi Komesar – delegat Saveza i Vrhovni sudija na takmičenju.

O vremenu i mjestu održavanja sastanka, organizator prvenstva je dužan pravovremeno obavjestiti sve klubove učesnike takmičenja. Na sastanku se vodi zapisnik, a vodi ga predstavnik organizatora takmičenja.

 

Član 14

Na takmičenjima se vrši elektronsko mjerenje vremena. Stručni odbor vodi službenu evidenciju rekorda BiH po kategorijama i disciplinama.

 

Član 15

Službeno otvaranje prvenstva vrši se prije početka popodnevnog dijela prvog dana takmičenja. Otvaranje vrši predstavnik Saveza ili lice koje organizator odredi uz dogovor sa Predsjedništvom Saveza.
Na službenom otvaranju prvenstva BiH podiže se zastava i svira himna BiH.

 

Član 16

Za prvenstvo, odbor – zbor sudija, delegira Vrhovnog sudiju, Startera i Glavnog mjerioca vremena, a potvrđuje ga Upravni odbor Saveza.
Komesara – delegata prvenstva određuje Predsjedništvo Saveza. Troškovi delegiranih lica padaju na teret Saveza.
Klubovi mogu kontaktirati sa rukovodsvom takmičenja samo preko delegata kluba.

 

Član 17

Program prvenstva:

I dio ( M / Ž )

II dio ( M / Ž )

III dio ( M / Ž )

50m delfin

50m prsno

50m leđno

400m slobodno

200m slobodno

100m slobodno

100m prsno

200m leđno

200m delfin

100m leđno

100m delfin

100m mješovito ( 25m )

50m slobodno

400m mješovito

200m prsno

200m mješovito

4x100m slobodno (SVI)

800m slobodno ( M-MP i Ž)

4x200m slobodno (K,O,A)

1500m slobodno ( M-P,K,O,A )

4x 100m mješovito (K,O,A)

4x50m slobodno (M,P,P)

4x100m slobodno ( M,P,P)

4x50m mješovito ( M,P,P)

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 18

Savez je priređivač prvenstva BiH u plivanju. Tehničku organizaciju prvenstva Savez povjerava nekom od klubova, Plivačkom Savezu Republike Srpske ili Plivačkom Savezu Federacije Bosne i Hercegovine. Odnosi između priređivača i organizatora rješavaju se dogovorno.

 

Član 19

Predsjedništvo Saveza zadržava pravo da, u slučaju da nema zainteresovanih za organizaciju prvenstva, preuzme u potpunosti organizaciju prvenstva pod posebnim uslovima. Sadržaj posebnih uslova Predsjedništvo će definisati za svaki konkretan slučaj.

 

PROPOZICIJE

Lenex PRIJAVNI FAJL

ONLAJN LINK 

Prijave slati do srijede, do 24 časa na adrese: gtsatelit@gmail.com i na psbih@yahoo.com